Lütfen Bekleyiniz..

KDV İade Hizmetleri

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11, 13 ve 14. maddelerinde belirtilen tam istisna kapsamına alınan ve KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan KDV, yapılan inceleme sonrası düzenlenen YMM raporu ile iade edilmektedir. Yine Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesi kapsamında kısmi tevkifata tabi hizmet ve teslimlerden doğan iadeler, 19/2. maddesi kapsamındaki uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iadeler ile 29/2. maddesi kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler düzenlenen YMM raporları ile iade alınabilmektedir. İşlemin niteliğine göre bazı durumlarda sadece nakden iadelerde, bazı durumlarda ise hem nakden hem de mahsuben iadelerde YMM Tasdik Raporu zorunluluğu bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen işlemler ile birlikte Katma Değer Vergisi Kanunu’nda iade hakkı doğuran diğer istisnalar ile dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan yurtiçi işlemlerdeki KDV’nin tecil terkini için gerekli olan YMM raporlarının düzenlenmesi de hizmet kapsamımız içindedir.

Mal ve Hizmet İhracından Doğan KDV İadesi
Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatıyla İlgili KDV İadesi
İhraç Kayıtlı Teslimlerden Doğan KDV İadesi
Araçlar, Petrol Aramaları Ve Teşvik Belgeli Yatırımlarla İlgili KDV İadesi
Uluslararası Taşımacılık Faaliyetlerinden Doğan KDV İadesi
İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili KDV İade
Diplomatik İstisnalar İle İlgili KDV İadesi İşlemleri
Dahilde İşleme İzin Belgesine (DİİB) Göre Yapılan KDV Tecil-Terkin İşlemleri
Tevkifat İşlemlerinden Doğan KDV İadesi
Uluslararası Anlaşma Hükümleri Gereğince Yapılan Teslimlere İlişkin KDV İadesi
Fazla veya Yersiz Olarak Ödenen KDV İadesi