Lütfen Bekleyiniz..

Tam Tasdik Hizmeti

Belli bir kısım istisna ve muafiyetlerden yararlanmada getirilen zorunluluklar dışında tam tasdik yaptırmak zorunlu olmamakla birlikte, mükelleflerin kendilerini olası vergisel risklerden ve incelemelerden korumak, aşağıda belirtilen avantajlardan yararlanmak için her yılın ocak ayı içerisinde o yıla ait tam tasdik sözleşmelerini yapmaları gerektiği unutulmamalıdır.

Tam tasdik yaptıran işletmelerin tüm vergi ve hesap işlemleri yeminli mali müşavir tarafından detaylı bir şekilde incelenmektedir. Tam tasdik hizmeti alan işletmeler, inceleme elemanlarınca incelenmiş firma olarak kabul edildikleri için, ihbar veya benzeri özel bir neden olmadığı sürece normal şartlarda tekrar incelemeye tabi tutulmazlar. Dolayısıyla diğer mükelleflere nazaran vergi idaresince daha az vergi inceleme riski ile karşı karşıya kalmakta ve vergisel risklerden korunmuş olmaktadır.

Tam tasdik sözleşmesi olması ve bu sözleşmenin süresinde düzenlenmiş olması ile herhangi bir sınırlama olmaksızın tam tasdik raporu ile KDV iadesi talep etmek ve almak mümkündür. Yine yatırım ve ar-ge indirimi ile diğer kurumlar vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Aktif büyüklüğü ve net satışları belli tutarın altında kalan şirketlerin beyannameleri SMMM’ lerce imzalanması zorunlu iken tam tasdik hizmeti alan şirketlerin böyle bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kurumlar vergisi veya yıllık gelir beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 500.000 TL’ye (2024 yılı için 2.405.000,00 TL) kadar olan kısmı tam tasdik raporuna istinaden iade edilmesi mümkündür.

Mükelleflerin İTUS (İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi) sertifika sahibi olabilmeleri için cari takvim yılı da dâhil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi bulunmak zorundandır.

Tam tasdik sözleşmesi bulunan İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında 100.000 TL’ yi aşmayan iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilmektedir.

Tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki bazı işlemlerine ilişkin KDV iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilecektir.

Mükelleflerin, sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan dönemi kapsayan takvim yılında, süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunması durumunda; belirlenen tutarları aşmamak kaydıyla mükellefler, sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması tespiti gerekçesiyle özel esaslar kapsamına alınmayacaktır.